แผนการศึกษาภาคพิเศษ

ตัวอย่างแผนการศึกษา

สำหรับนิสิตปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101181

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I

3(3-0-6)

 

 

01999111

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

2(2-0-4)

 

 

01371111

สื่อสารสนเทศ

1(1-0-2)

 

หรือ

01255101

มนุษย์กับทะเล

3(3-0-6)

 

01999035

วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

3(3-0-6)

 

 

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

 

01355112

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II

3(3-0-6)

01355111

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

15

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101171

คณิตเศรษฐศาสตร์ I

3(3-0-6)

 

 

01101182

เศรษฐศาสตร์มหภาค I

3(3-0-6)

 

 

01175xxx

กิจกรรมพลศึกษา

1(0-2-1)

 

หรือ

01387101

ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

3(3-0-6)

 

01999012

สุขภาพเพื่อชีวิต

 

 

 

01390102

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค

3(3-0-6)

 

 

01355113

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

3(3-0-6)

01355112

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

16

 

ชั้นปีที่ี 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101251

การเงินและการธนาคาร

3(3-0-6)

01101182

 

01101271

คณิตเศรษฐศาสตร์ II

3(3-0-6)

01101181,

01101182,

01101171

 

01101281

เศรษฐศาสตร์จุลภาค II

4(4-0-8)

01101181

 

01175169

การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม

2(3-0-6)

 

 

01355xxx

ภาษาอังกฤษเลือก

3(3-0-6)

01355113

 

 01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101221

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3(3-0-6)

01101181,

01101182

 

01101231

เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

01101182,

01101281

 

01101232

เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น

3(3-0-6)

01101181,

01101182

 

01101261

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

3(3-0-6)

01101281

 

01101272

เศรษฐสถิติ I

3(3-0-6)

 

 

01101282

เศรษฐศาสตร์มหภาค II

4(4-0-8)

01101182

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

19

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101311

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

3(3-0-6)

01101281,

01101282

 

01101341

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

01101281

 

01101351

การคลัง

3(3-0-6)

01101182,

01101281

 

01101371

เศรษฐสถิติ II

3(3-0-6)

01101181,

01101182,

01101272

 

01101381

ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ

3(3-0-6)

01101282   

 

01999043

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณภาพ

3(3-0-6)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

18

 

  ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101312

เศรษฐกิจไทย

3(3-0-6)

01101281,

01101282

 

01101372

เศรษฐมิติ I

4(3-2-7)

01101371

หรือ

01130101

การบัญชีทั่วไป

3(3-0-6)

 

01130102

การบัญชีสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี

3(3-0-6)

 

 

 01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

16

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

01101491

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

(Research Methods in Economics)

3(3-0-6)

01101281,

 01101282,

01101371

 

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 1)

 3(3-0-6)

 

 

01101497

สัมมนา

1(0-2-1)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

16

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

พื้นฐาน

 

  01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

  01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

 

 

  01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

 3(3-0-6)

 

 

  01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

 3(3-0-6)

 

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

12