โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2560

โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2560 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์

นิสิตต้องศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษาโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

-  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

-  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 

-  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร

 

13

หน่วยกิต

 

-  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

5

หน่วยกิต

 

-  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

94

หน่วยกิต

 

-  วิชาเฉพาะบังคับ

    วิชาในสาขา                                         

    วิชานอกสาขา              

 

 

66

63

3  

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

 

-  วิชาเฉพาะเลือก

ไม่น้อยกว่า

28

หน่วยกิต

    วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

ไม่น้อยกว่า

22

หน่วยกิต

        วิชาเอก  (Major)  ในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  

 

16

หน่วยกิต

        วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกรอง)

 

6

หน่วยกิต

     วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

     (นอกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร์หรือนอกคณะเศรษฐศาสตร์)

   

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

            รวมทั้งสิ้น

130

หน่วยกิต