ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

  • ทุนกิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  • ทุนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

  • โครงการสนับสนุนการให้นิสิตเป็นผู้ช่วยอาจารย์

  • รางวัลจากการตอบแข่งขันปัญหาทางวิชาการ หรือการนำเสนอบทความ/งานวิจัย/โครงการต่างๆ

  • รางวัลเรียนดี ฯลฯ 

      ข้อมูลเพิ่มเติม http://econ.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=420&lang=th