ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนแรกเข้าเฉพาะภาคการศึกษาแรก          5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา                34,000 บาท    

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน              10,0000 บาท