Scholarship & Funding Featured

scholarship and fundingThere are several scholarship and funding opportunities that students are qualified to apply, which can be classified into four levels as follows:

- University Level
- Faculty Level
- Department Level
- Program Level 

   ประกาศโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
   1.เรื่อง การให้ทุนการศึกษานิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยสนับสนุนการการยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2559  >>Click
   2.เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559 >>Click
   3.เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) >>Click
   4.เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำหรับนิสิตต่างชาติ >>Click Scholarship for Foreign Students >>Click